Wydawnictwo Astraia

Image Alt

Współpraca z autorami

ZASADY WSPÓŁPRACY AUTORÓW Z WYDAWNICTWEM

Serdecznie zapraszamy do współpracy z Astraią. Proponujemy rzetelne zasady współpracy na linii autor – wydawnictwo, publikacje przygotowujemy z pasją, gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny i techniczny oraz uzgodnione warunki dystrybucyjne.

Autor zamierzający wydać książkę powinien zgłosić publikację do Redakcji Wydawnictwa. Na podstawie zgłoszonych książek tworzony jest plan wydawniczy na następny rok. Plan zatwierdzany jest przez Kolegium Wydawnicze.

Autorów prosimy o dostarczenie do Wydawnictwa:

 1. Ostatecznej wersji pracy (z naniesionymi po pozytywnej recenzji poprawkami), czyli tekstu i materiału ilustracyjnego w postaci:

a)      wydruku komputerowego (tekstu i materiału ilustracyjnego) oraz
b)      zgodnej z wydrukiem wersji elektronicznej pracy.

 1. Pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

a)      wszystkie fragmenty tekstów, ilustracje, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł są chronione prawem autorskim,
b)      autorzy lub redaktorzy, którzy przekazują Wydawnictwu prawa autorskie do utworu od daty zawarcia umowy i przekazania go Wydawnictwu, zapewniają, że dzieło nie jest ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, a korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez Wydawnictwo nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich,
c)       umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora/Redaktora do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich. W innym wypadku nie będzie możliwa publikacja zapożyczonych fragmentów dzieł lub ilustracji,
d)      przekazane przez autorów lub redaktorów teksty są publikowane na podstawie zawartych umów wydawniczych autorskich, regulujących wszelkie sprawy autorsko-prawne,
e)      w sytuacji publikowania pracy zbiorowej redaktor zgłaszający publikację do wydania, zobowiązuje się podać autorów poszczególnych fragmentów publikacji.

II. Układ materiałów w publikacji składanej do Wydawnictwa powinien zawierać:

–        tytuł (w języku polskim i angielskim)
–        spis treści (w języku polskim i angielskim)
–        wykazy skrótów i oznaczeń
–        wstęp/przedmowa
–        tekst główny z przypisami
–        aneksy
–        bibliografia
–        słowniki terminów
–        indeksy (jeśli mają być wykonywane przez Wydawnictwo, powinny zostać uwzględnione w kalkulacji książki)
–        wykazy ilustracji, tabel itp. (w języku polskim i angielskim)
–        streszczenie (w języku angielskim) Proces wydawniczy rozpoczyna się po złożeniu pracy i podpisaniu umowy wydawniczej między Autorem a Wydawnictwem, która zawiera oświadczenie o przekazaniu praw autorskich do publikacji.

III. Wskazówki techniczne dotyczące przygotowania materiałów dla Wydawnictwa tekst

–        papier formatu A4
–        plik tekstowy w formacie *rtf lub *doc (Word 97 lub wyższy + fonty specjalne, wprowadzone przez Autora)
–        czcionka 12 punktów Times New Roman
–        w pracach zbiorowych treści o ujednoliconym zapisie tytułów, przypisów, bibliografii, cytatów
–        interlinia 1,5 wiersza
–        lewy margines 3 cm, pozostałe ok. 2,5 cm
–        druk jednostronny
–        przypisy tekstowe i bibliograficzne – czcionka 10 punktów z odnośnikami w indeksie górnym
–        ujednolicona i ciągła numeracja stron (paginacja)
–        nazwy gatunkowe pisane kursywą ilustracje
–        ryciny przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość
–        każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze) i wydruku w tekście lub na osobnej stronie
–        fotografie – pliki *tif lub *jpg o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji lub oryginały dobrej jakości
–        wykresy – wykonane w Corel Draw lub Microsoft Excel (jeśli muszą być w trakcie prac poddawane edycji)
–        ryciny – w postaci plików wektorowych (.ai, .cdr, .eps, .svg, .pdf); wykresy wykonane w pakiecie Microsoft Office powinny zostać zapisane jako pliki pdf; zdjęcia w rozdzielczości 300 dpi
–        opisy bibliograficzne należy podawać w jednolitej formie i stosować konsekwentnie wybrany sposób zapisu

IV. Współpraca z Autorem podczas pracy nad publikacją:

1.      Autor zobowiązuje się do korekty autorskiej publikacji.
2.      Po zweryfikowaniu maszynopisu Autor zostanie poproszony o przedstawienie koncepcji książki, tekstu i materiału ilustracyjnego oraz uzupełnienie brakujących elementów publikacji, fontów itp.
3.      Praca zostanie przekazana do składu i łamania po zapoznaniu się przez autora z adiustacją językowo-stylistyczną.
4.      Autor otrzyma publikację do korekty autorskiej. Tekst będzie poprawiony i złamany do formatu, w wersji zbliżonej do ostatecznej. Zmiany w wersji składanej do druku mogą wynikać z wprowadzania poprawek wyznaczonych podczas korekty.
5.      Korekta autorska jest jedyną korektą wykonywaną przez Autora, można wówczas wnieść wyłącznie poprawki powstałe z winy Wydawnictwa oraz poprawić istotne błędy merytoryczne. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się też pojedyncze, drobne poprawki Autora. Ingerencje autorskie nie mogą jednak naruszyć układu tekstu.
6.      Wydawnictwo nie dopuszcza większych zmian podczas korekty autorskiej. Autor, który zamierza wprowadzać takie zmiany, powinien odpowiednio wcześniej zwrócić się w tej sprawie do Kolegium Wydawniczego.
7.      Podczas korekty Autor zapozna się z całością publikacji i otrzyma projekt okładki do zatwierdzenia.
8.      W przypadku prac zbiorowych za korektę autorską odpowiada redaktor tomu (Wydawnictwo dopuszcza wykonanie korekty autorskiej przez redaktora tomu).
9.      Autor zatwierdza publikację do druku (wydruk tekstu, ilustracje, okładkę i stronę redakcyjną).

Etyka wydawnicza

Zasady etyki wydawniczej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics) https://publicationethics.org/. Publikacje zgłoszone do wydawnictwa, zanim uzyskają akceptację co do wydania, są weryfikowane pod kątem zgodności z zasadami etyki wydawniczej, rzetelności i wartości naukowej.

Zasady obowiązujące wydawcę:

–        Kryteria przyjmowania tekstów do publikacji: Kolegium Wydawnicze decyduje, które teksty zostaną opublikowane. Przy przyjmowaniu tekstów do publikacji brane są pod uwagę opinie recenzentów dotyczące wartości naukowej pracy, oryginalności ujęcia problemu, przejrzystości wywodu.
–        Kontrolowanie standardów etycznych: Kolegium Wydawnicze czuwa nad przestrzeganiem obowiązujących standardów wydawniczych i zasad etyki wydawniczej oraz zapobiega praktykom niezgodnym z przyjętymi standardami.
–        Zasady autorstwa pracy: Obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie publikacji akceptują jej kształt po redakcji naukowej, leży po stronie redaktora naukowego zgłaszającego publikację do wydawcy.
–        Zasada fair play: Płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę tekstów. Teksty oceniane są wyłącznie pod względem merytorycznym.
–        Zasada rzetelności naukowej: Kolegium Wydawnicze dba o rzetelność naukową publikowanych prac. Dla jej zachowania może nanosić stosowne zmiany i poprawki. W przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki (plagiat, fałszowanie wyników badań) zobowiązane jest podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji zbiorowej.
–        Zasada poufności: Kolegium Wydawnicze nie ujawnia osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji są: autor, wyznaczeni recenzenci, redaktorzy oraz inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym.
–        Przeciwdziałanie konfliktom interesów: Nieopublikowane teksty nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez pracowników wydawnictwa ani żadne inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym.
–        Wycofanie publikacji: Kolegium Wydawnicze ma prawo wycofać publikację po jej wydaniu, jeżeli: o istnieją dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań i/lub fałszowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy metodologiczne, błędy w obliczeniach); o praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki wydawniczej. Zasady obowiązujące autora
–        Zasada rzetelności naukowej: Autor zobowiązany jest do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać informacje umożliwiające identyfikację źródeł danych, a także powtórzenie badań. Niezgodne z zasadami etyki wydawniczej prezentowanie i interpretowanie danych oraz wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.
–        Zasada oryginalności pracy: Autor może zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Wykorzystane w publikacji badania i/lub informacje innych naukowców powinny być oznaczone w sposób wskazujący, że jest to cytat. Plagiat czy fałszowanie danych są niedopuszczalne.
–        Zasada udostępnienia danych: Autor poproszony o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań wykorzystanych w tekście zobowiązany jest zapewnić dostęp do tych danych, także po opublikowaniu pracy.
–        Zasady autorstwa pracy: o Autorzy zgłaszający do publikacji teksty wieloautorskie mają obowiązek ujawnić wkład poszczególnych autorów w jego powstanie (z podaniem afiliacji autorów oraz informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystanych przy tworzeniu tekstu) o hostwriting, guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte ich przypadki powinny być demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, takich jak instytucje zatrudniające autora, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.
–        Zasada rzetelności źródeł: Autor zobowiązany jest wymienić w bibliografii załącznikowej publikacje, które zostały przez niego wykorzystane przy tworzeniu tekstu.
–        Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach: Jeśli autor odkryje znaczące błędy lub nieścisłości w swoim tekście, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym wydawcę w celu skorygowania zaistniałych błędów przy kolejnym wydaniu lub dodruku. Zasady obowiązujące recenzenta Recenzent recenzuje pracę na zlecenie Kolegium Wydawniczego. W ten sposób ma wpływ na decyzje podejmowane przez Kolegium Wydawnicze. Może także, w porozumieniu z Autorem, wpływać na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanej pracy.
–        Zasada terminowości: Recenzent zobowiązany jest dostarczyć recenzję w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu itp.) nie jest w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinien niezwłocznie poinformować o tym Kolegium Wydawnicze.
–        Zasada poufności: Wszystkie recenzowane prace oraz ich recenzje mają charakter poufny. Ujawnianie prac osobom trzecim jest niedopuszczalne (z wyjątkiem osób, które biorą udział w procesie wydawniczym).
–        Zasada zachowania standardów obiektywności: Recenzja powinna mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autora pracy jest uważana za co najmniej niestosowną. Wszystkie uwagi recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.
–        Zasada rzetelności źródeł: Recenzent, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinien wskazać odpowiednie prace związane z tematyką tekstu niezacytowane przez Autora. Recenzent powinien wskazać i zgłosić wydawcy wszelkie istotne podobieństwa recenzowanego tekstu do innych prac.
–        Zasada przeciwdziałania konfliktowi interesów u recenzenta: Recenzent nie może wykorzystywać recenzowanej pracy do swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinien również oceniać tekstu, w przypadku kiedy może występować konflikt interesów z Autorem.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt Wydawnictwem.

Kategorie

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

f
(212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Get on the list


  Free shipping
  for orders over 50%
  Instagram
  Social
  Newsletter

  Otrzymuj aktualne informacje o nowych publikacjach Astraia