Wydawnictwo Astraia

Image Alt

Regulamin zakupów

Regulamin

sklepu internetowego Astraia.pl

działającego pod adresem: www.astraia.pl

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy Astraia, dostępny pod domeną internetową www.astraia.pl, prowadzony jest przez Oficynę Artystyczną Astraia z siedzibą w Krakowie, działającą pod adresem: ul. Niewodniczańskiego 120, 30-698 Kraków, wpisaną do rejestru CEIDG pod numerem NIP: 7272336060, REGON: 120223336.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu www.astraia.pl prowadzonego przez Sprzedawcę.
 3. Regulamin udostępniony jest na witrynie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie.

 

§ 2 Definicje

 

Użyte terminy

 

Sprzedawca – Oficyna Artystyczna Astraia z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Niewodniczańskiego 120, 30-698 Kraków, wpisana do rejestru CEIDG pod numerem NIP: 7272336060, REGON 120223336, adres poczty elektronicznej: astraia@astraia.pl, adres do korespondencji ul. Niewodniczańskiego 120, 30-698 Kraków, który prowadzi działalność gospodarczą i dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży produktów.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę i pozwalający Klientom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny pod adresem internetowym: www.astraia.pl.

Klient – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Konto – konto klienta w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość wprowadzenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości egzemplarzy produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma / usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

§ 3 Dane kontaktowe Sklepu

 

 1.  Adres Sprzedawcy:

  Oficyna Artystyczna Astraia
  ul. Niewodniczańskiego 120,
  30-698 Kraków.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: astraia@astraia.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 600 82 77 97
 4. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 10:00 – 16:00. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 25 1020 2892 0000 5102 0183 5099 Bank PKO BP 

 

§ 4 Informacje ogólne

 

 1. Klient będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych. Klient niebędący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. Wymagania techniczne podane są w § 5 niniejszego Regulaminu.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o którym mowa w § 6 niniejszego Regulaminu oraz nieprzestrzeganiem przez Klienta warunków Regulaminu Sklepu. Dane podawane przez Klienta nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z niniejszym Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Klienta oraz wynikające z tego konsekwencje.
 6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z § 6 niniejszego Regulaminu lub przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 7. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu podczas składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 5 Wymagania techniczne

 

 1. W celu korzystania ze Sklepu, oraz przeglądania jego asortymentu i składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

– urządzenie końcowe typu komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari itp., zaktualizowane do najnowszej rekomendowanej przez producenta wersji stabilnej.
– aktywna skrzynka poczty elektronicznej (e-mail),
– włączona w przeglądarce internetowej obsługa plików cookies.

 

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. W  celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, telefon.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest całkowicie dobrowolne i darmowe.
 3. W wyniku rejestracji, w Sklepie tworzone jest Konto Klienta, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje podane przez Klienta oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawartymi Umowami.
 4. Aby zalogować się na Konto należy podać login i hasło wpisane wcześniej w Formularzu rejestracji.
 5. W sytuacji zmiany danych Klienta podanych podczas rejestracji Klient powinien je zaktualizować przed kolejnym zakupem.
 6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie takiego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej ewentualnie pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7 Zasady składania Zamówienia

 

 1. Klient może składać zamówienie za pośrednictwem strony internetowej www.astraia.pl.
 2. Klient składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „Dodaj do koszyka”, a następnie w części zwanej Koszykiem, wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 3. W koszyku Klient wskazuje:- zamawiany towar,
  – adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura,
  – sposób dostawy,
  – sposób płatności.
 4. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. W przypadku dostawy zamówionego towaru do innego miejsca, wymagany jest kompletny adres pocztowy, na który ma być wysłane zamówienie.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
 6. Sprzedawca dokłada najwyższych starań, aby oferta w pełni odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia rozbieżności przy aktualizacji stanów magazynowych (w szczególności dotyczących cen, konfiguracji lub parametrów technicznych) informacje zawarte na stronach internetowych Astraia.pl nie mogą być jednak – o ile nie zaznaczono inaczej – traktowane jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i jest uprawniony do podjęcia decyzji o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku podzielenia zamówienia Klient ponosi koszty dostarczenia wszystkich przesyłek.
 7. Zamówienia realizowane są zgodnie z informacjami podanymi przy poszczególnych produktach. Czas realizacji zamówień dotyczy tylko dni roboczych. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez Pocztę Polską lub Przesyłką Kurierską.
 8. Zamówienie na terenie Polski jest dostarczone pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres pocztowy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Przesyłką Kurierską.
 9. Wszelkie zapytania prosimy przesyłać poprzez formularz dostępny na stronie.
 10. Do każdej przesyłki dołączona będzie faktura VAT lub paragon fiskalny.

 

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Zamówienia realizowane są zgodnie z informacjami podanymi przy poszczególnych produktach. Czas realizacji zamówień dotyczy tylko dni roboczych. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez Pocztę Polską lub Przesyłką Kurierską.
 2. Zamówienie na terenie Polski jest dostarczone pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres pocztowy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Przesyłką Kurierską.
 3. Przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej realizowane są dwa razy w tygodniu, przesyłką kurierską codziennie.
 4. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Płatność i przesyłka” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w menu “Dla Kupujących” w zakładce „Płatność i przesyłka” oraz w trakcie składania Zamówienia, w Koszyku z Zamówieniem w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Punkt bezpłatnego odbioru osobistego jest możliwy w siedzibie Wydawnictwa Astraia, ul. Niewodniczańskiego 120,
  tel.: 600 82 77 97, pon.-pt.: 9:00-16:00, po uprzednim kontakcie telefonicznym.
 7. Zamówienia są przechowywane 5 dni roboczych od daty dostawy do punktu.
 8. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości.
 9. Przy zamówieniach przekraczających 200,00 zł, koszty wysyłki na terenie Polski pokrywa Astraia.pl.
 10. Zamówienie poza terenem Polski jest dostarczane pod wskazany w formularzu adres za pośrednictwem Poczty Polskiej według jej cennika.
 11. Wszystkie podane kwoty zawierają podatek VAT.
 12. W przypadku płatności przelewem, płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, w którym podane zostaną: numer zamówienia, całkowite koszty zakupu (wartość zamówionych książek plus opłata za dostarczenie). Nasze konto:
  Oficyna Artystyczna Astraia, ul. Niewodniczańskiego 120, 30-698 Kraków
  Bank PKO BP, numer konta 25 1020 2892 0000 5102 0183 5099
  UWAGA: W przypadku przelewu na konto książki zostaną wysłane po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto.
 13. Wszelkie zapytania prosimy przesyłać poprzez formularz dostępny na stronie.
 14. Do każdej przesyłki dołączona będzie faktura VAT.

 

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje w momencie złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 niniejszego Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmie Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty e-mail Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:a.płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  c. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 5 dni roboczych w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4.  Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:a.
  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży
 5. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towary nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

 

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument na prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu 14 dni rozpoczyna się od chwili dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od otrzymania ostatniej rzeczy, partii lub części,
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. (Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.)
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 

§ 11 Skutki odstąpienia od Umowy:

 

 1. W sytuacji odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uznaje się za niezawartą.
 2. W sytuacji odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności za przedmiot Umowy, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę, która nie będzie wiązała się  dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także wtedy jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 9. O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  – w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  – w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  – o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  – o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 12 Reklamacja i gwarancja

 

 1. W przypadku, gdy po otrzymaniu zamówionego produktu Klient zauważy w nim jakiekolwiek wady fabryczne ma prawo skorzystać z przysługujących mu uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta lub poprzez kontakt z Astraia.pl.
 2. Klient ma prawo złożyć w Astraia.pl reklamację w szczególności w przypadku, gdy dostarczony towar:
  – posiada wady fabryczne;
  – posiada uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek transportu (w tej sytuacji niezbędne jest posiadanie przez Klienta spisanego przy odbiorze przesyłki na Poczcie lub z Kurierem protokołu uszkodzenia paczki);
  – jest niezgodny z produktem widniejącym na zamówieniu Klienta.
 3. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Astraia.pl wymieni towar na nowy i odeśle na własny koszt.
 4. Każda reklamacja wymaga zgłoszenia i uzgodnienia ze Sprzedawcą sposobu odesłania towaru. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do niej za pobraniem. W przypadku uznanych reklamacji równowartość opłaty pocztowej zwracamy natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji. W przypadku towarów zwracanych bez podania przyczyny koszty ich odesłania ponosi Klient.
 5. Reklamacje (jeśli towar ma wady fabryczne), prosimy odesłać przesyłką pocztową razem z otrzymaną fakturą i opisem przyczyn reklamacji, uprzednio informując o tym księgarnię drogą elektroniczną na adres astraia@astraia.pl
 6. Produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), zaoferujemy do wyboru inne, dostępne w naszym sklepie produkty lub zwrócimy pieniądze.
 7. Zwroty – jeśli towar nie był używany i pozbawiony fabrycznego opakowania, kopiowany lub w żaden inny sposób zniszczony lub wykorzystany, można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Zwracany towar prosimy odesłać pocztą wraz z otrzymaną fakturą. Gwarantujemy zwrot wartości produktu.

 

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Oficyna Artystyczna Astraia.
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Astraię zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym „RODO”  oraz ustawą z dnia ustawa z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych zwaną dalej Ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (tj. osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie niektórych danych może uniemożliwić realizację Zamówienia. Astraia przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta, w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy, jak również w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne, a także w prawnie uzasadnionym interesie Administratora danych osobowych, w tym w celu marketingu bezpośredniego, polegającego na wysyłaniu informacji drogą tradycyjną (list), a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celach marketingowych polegających na wysyłaniu informacji drogą elektroniczną (e-mail).
 5. Na potrzeby realizacji Zamówień przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail (na potrzeby wysyłki potwierdzenia transakcji), numer telefonu (na potrzeby złożenia telefonicznego Zamówienia oraz na potrzeby kontaktu z firmą pocztową/kurierską). W przypadku zadeklarowania chęci otrzymania faktury przetwarzane są również dane: NIP, nazwa firmy.
 6. Na potrzeby wysyłki newslettera wykorzystywany jest adres e-mail Użytkownika. Newsletter jest wysyłany aż do momentu wypisania się. W celu wypisania się z newslettera, należy należy wejść na stronę i usunąć swój adres korzystając z zamieszczonego tam formularza..
 7. Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji umieszczonej w serwisie internetowym. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.
 8. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej ze Sklepu Internetowego i ochronić je przed działaniami osób trzecich stosując niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Sklepu Internetowego w celu ochrony danych. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient lub inna osoba fizyczna korzystająca z Serwisu Internetowego nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.

 

§ 14 Przerwy techniczne

 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz za wynikłe z tego konsekwencje.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu, o czym Sprzedawca w miarę możliwości powiadomi na swojej stronie internetowej. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

§ 15 Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn takich jak: zmiany przepisów obowiązującego prawa, zmiany sposobu płatności i dostaw, w zakresie jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m. in.
  – do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  – do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  – może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  – może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane są przez właściwy sąd powszechny.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.04.2021 r.

Pliki cookies

Aby zapewnić najwyższą jakość usług nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapamiętywania preferencji i ustawień oraz zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz w każdym momencie określić sposób wykorzystywania plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci Twojego urządzenia. Zmiana ustawień plików cookies może ograniczyć niektóre funkcjonalności serwisu takie jak np. koszyk.

Kategorie

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

f
(212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Get on the list


  Free shipping
  for orders over 50%
  Instagram
  Social
  Newsletter

  Otrzymuj aktualne informacje o nowych publikacjach Astraia